Директор ЈКП “Путеви” Краљево


Решењем Скупштине града Краљева, број: 02-44/2018-I од 26. јуна 2018. године, за директора Јавног комуналног предузећа “Путеви” – Краљево, на основу спроведеног јавног конкурса на период од четири године, именован је Мирко Вуковић, дипломирани инжењер грађевинарства из Краљева.

 

Биографија директора: biografija.pdf

 

Надлежност директора

Директор предузећа:

1) представља и заступа предузеће;

2) организује и руководи процесом рада;

3) води пословање предузећа;

4) одговара за законитост рада предузећа;

5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење;

6) предлаже финансијске извештаје;

7) извршава одлуке Надзорног одбора;

8) врши и друге послове утврђене законом и Статутом предузећа.