Надзорни одбор


НАДЗОРНИ ОДБОР

Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина града Краљева, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом.

Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по поступку утврђен Статутом предузећа.

У Надзорни одбор ЈКП “Путеви ” – Краљево, Решењем Скупштине града Краљева, именовани су:

За председника:

Милован Ђуришић, професор математике из Краљева, представник оснивача, решењем Скупштине града Краљева број: 02-56/2020-I од 5. октобра 2020. године

За чланове:

Драган Арсенијевић, дипломирани машински инжењер, представник оснивача, решењем Скупштине града Краљева број: 02-85/2021-I од 24. децембра 2021. године.

Снежана Бура, дипломирани економиста из Краљева, представник запослених, решењем Скупштине града Краљева број: 02-68/2020-I од 30. октобра 2020. године

Надлежност Надзорног одбора

Надзорни одбор:

1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве предузећа и стара се о њиховој реализацији;

2) усваја извештај о степену реализације програма пословања;

3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача;

4) надзире рад директора;

5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа;

6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;

7) утврђује финансијске извештаје предузећа и доставља их оснивачу ради давања сагласности;

8) доноси Статут уз сагласност оснивача;

9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача;

10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност оснивача;

11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, Статутом и одлуком оснивача;

12) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа;

13) врши друге послове у складу са законом, Статутом и прописима којима се утврђује правни положај привредних друштава.

Надзорни одбор не може пренето право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у предузећу.