О нама


ЈКП “Путеви“ – Краљево основао је Град Краљево, за своје потребе, одржавања и изградње саобраћајница.
Оснивачка права врши Скупштина града Краљева.
ЈКП “Путеви“ – Краљево располаже савременом механизацијом, возним парком и стручним људским ресурсима, који гарантују квалитетно и у уговореном року обављање послова: одржавање и градње саобраћајница, израде и одржавања светлосне и вертикалне сигнализације, обележавање хоризонталне сигнализације.
Јавно комунално предузеће “Путеви“ – Краљево за потребе града у зимском периоду спроводи одржавање коловоза на територији Града Краљева.

ЈКП “Путеви” Краљево – Управна зграда

Поред наведеног ЈКП “Путеви“ – Краљево врши и услужну производњу асфалтне и бетонске масе у свим квалитетима.
Делатност:

обавља делатност од посебног интереса у складу са Законом о комуналним делатностима и Законом о јавним предузећима у којој је главна делатност реконструкција, одржавање и оправка улица, путева и других саобраћајница са припадајућом вертикалном и хоризонталном сигнализацијом.

Предузеће врши изградњу, реконструкцију и доградњу нових путева на тржишту, производњу бетона и бетонских елемената, изградњу хидрограђевинских објеката и израду техничке документације.
Одржавање улица и путева (годишњи програм):

Одржавање улица: Крпљење ударних рупа, хоризонтална и вертикална сигнализација, одржавање семафора.
Одржавање локалних и некатегорисаних путева: Крпљење ударних рупа, насипање шљунком и песком, кошење траве, копање канала , постављање вертикалне саобраћајне сигнализације

Зимско одржавање (програм):
Зимско одржавање улица: Чишћење снега, чишћење тротоара, посипање сољу и ризом, по посебном програму
Зимско одржавање локалних и некатегорисаних путева: Чишћење снега (плужење) без бацања соли и ризе

Организациона структура:
Предузеће је организовано као средење предузеће од посебног интереса

Радно време:
Од 6,30 – 14,30 часова

Дежурне службе:
Дежурне службе се уводе у зимском режиму одржавања од 15.11. до 15.03. у периоду од 00,00 – 24, 00 h.

Ценовник услуга:

За одржавање – усвојени ценовник од Дирекције за планирање и изградњу Краљево
За тржиште – по ценама добијеним на јавним тендерима